Vzw Ninafri jaarverslag 2009

Inhoud

1) Waterzekerheid als hoeksteen van zelfontplooiing

2) Projecten zuid

3) Noordwerking

4) Financieel overzicht

Inleiding

2009 kan aanzien worden als een bewogen jaar voor de vzw. Zowel in België als in Niger gebeurde er op organisatorisch vlak heel wat.

In maart gebeurde er een verschuiving van bestuursfuncties.

Onze vaste vertegenwoordiger en toeverlaat in Niger, de persoon die de “Ong Ninafri Niger” leidt, Salifou Souleymane werd begin 2009 zwaar ziek. Zijn beide nieren bleken niet meer te functioneren. In allerlei kregen de vrienden van Salifou het voor mekaar om hem aan de dyalise te krijgen in Dakar.Hij verbleef er twee maand in afwachting van een vrije plek in Niamey.

In de zomer kregen we externe audit van Dgos dewelke ons aanzette tot het invoeren van interne structurele veranderingen, zowel in België als in Niger.

De structuur in Niger moest transparanter worden. Salifou werd de opdracht gegeven deze nieuwe structuur op te zetten. Ninafri België zou beroep beginnen doen op nieuwe lokale partners en meer uitbesteden.

Onze vriend Salifou overleed onverwachts ten gevolge van zijn ziekte op 5 januari 2010, een grote slag voor ieder van ons persoonlijk en voor de vereniging in zijn geheel.

In oktober kwamen er toenaderingsgesprekken tussen Ninafri en Bevrijde Wereld, een Ngo in St-Niklaas die zich bezighouden met voedselzekerheid en waterproblematiek zowat wereldwijd maar ook in west afrika. Bevrijde Wereld wenst voor 2010-2011 een bureau op te richten in Niamey. Vandaar ook onze interesse om eventueel gezamelijk in Niger een structuur op te bouwen. Gesprekken en onderhandelingen daaromtrent zijn lopende, nu medio maart 2010.

1)    Ninafri’s Visie, Missie, Doelstellingen en Strategie

Bij wijze van opfrissing even terug aanhalen waar Ninafri voor staat.

Visie

Ninafri is een a-politieke, ongebonden en pluralistische vereniging.

De kweekbodem van onze visie over ontwikkelingssamenwerking  is het recht op gezondheid van elk individu,  aidspreventie, gezinsplanning, het doorbreken van de armoedespiraal, aanzetten tot gendergelijkheid, sensibilisering rond hygiëne, voeding, veilig water gebruik, respect voor het milieu en het ondersteunen van onderwijsinspanningen.

Met respect voor de socio-culturele aspecten van de lokale bevolkingsgroepen trachten we steeds om samen met deze groepen duurzame projecten te ontwikkelen. Deze moeten de mensen in staat stellen om de zuivere overlevingspolitiek te overstijgen. Structurele hulp, gericht op economische en sociale aspecten, als basis voor een verdere lokale zelfontplooiing.

De politieke wereldleiders hebben via de “Milennium Verklaring van de Verenigde Naties” (MDG) in september 2000 vastomlijnde doelen gesteld om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, ervoor zorg te dragen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en basisonderwijs, de verspreiding van HIV/AIDS te keren en nog een reeks andere ontwikkelingsdoelen te realiseren.

De internationale gemeenschap heeft voor zichzelf de lat hoog gelegd; tegen het jaar 2015 moet het aantal mensen gehalveerd worden die niet in staat zijn veilig drinkwater te bereiken of het zich niet kunnen veroorloven.

Doel 7 van de MDG: Het aantal mensen dat géén duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitair met de helft terugdringen.

Ninafri onderschrijft volop de MDG en wil door middel van haar projecten in het zuiden bijdragen tot het doorbreken van de armoedespiraal. Capaciteitsopbouw is hierbij het sleutelbegrip. De technische en financiële leefbaarheid van projecten wordt steeds onderzocht.

Missie

In Niger is het gebrek aan zuiver water ontegensprekelijk het grootste probleem. Daarom heeft Ninafri zich de laatste jaren toegelegd op het realiseren van waterprojecten in  rurale gebieden.

Waarom water?

 • Sinds 1975 is de vraag naar water verdubbeld.
 • 1,1 miljard hebben een gebrek aan zuiver drinkwater.
 • Dagelijks sterven 20 tot 30.000 mensen door een gebrek aan zuiver drinkwater.
 • 😯 % van de ziektegevallen zijn te wijten aan een gebrek aan zuiver water, hygiëne en sanitatie.

Ook in de WPI (Water Poverty Index) staat Niger bovenaan gerangschikt. De WPI houdt rekening met vijf parameters: beschikbaarheid, capaciteit, toegang, gebruik en milieu.

Water als eerste steen om een maatschappelijke structuur uit te bouwen, onderwijs,  gezondheidszorg en  landbouw-activiteiten te optimaliseren.

Water dient als hefboom voor capaciteits opbouw om zo te komen tot een betere economische en socio-culturele situatie. Daarom wil Ninafri zich focussen op veilig water. Maar enkel veilig water is zeker niet voldoende. Hygiëne en sanitatie zijn onontbeerlijke componenten in elk waterproject.

Maar ook het streven naar gender gelijkheid is erg belangrijk .In Afrika zijn de vrouwen verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken, waaronder het voorzien van water.

Hierdoor hebben vrouwen vaak weinig tijd om zich te ontplooien of activiteiten te ontwikkelen om inkomsten te genereren. Vrouwen zouden dan ook als meest belanghebbenden een grote inspraak moeten krijgen in de beslissingsmechanismen rond water. Omdat dit tot vandaag zeker niet het geval is, is het opnemen van het gender aspect een belangrijke taak voor Ninafri. Ninafri is ervan overtuigd dat de slaagkansen van een project in grote mate afhankelijk is van de betrokkenheid van de vrouwen.

Projekten, steeds  op aanvraag van de  lokale bevolking of overheid, worden in een voorstudie grondig onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek en nadien al dan niet uitgevoerd, met of zonder overheidssteun. De coördinatie van de projecten in al haar facetten op technisch, financieel en sociaal gebied, is een belangrijke taak voor Ninafri.

Ninafri speelt sinds 1984 een belangrijke rol in de ontwikkelingssamenwerking in Niger. Deze rol wenst Ninafri  te behouden en verder uit te bouwen.

Sinds enkele jaren zien we  “Water als Eerste Bouwsteen” als onze belangrijkste missie in de ontwikkelingssamenwerking.

 • Ninafri is al 24 jaar actief in Niger en kent het reilen en zeilen van deze maatschappij in al haar facetten zeer goed. Deze expertise benutten we om waterprojecten te realiseren.
 • Sinds 2000 is Ninafri actief bezig met waterprojecten en heeft ondertussen op gebied van waterputten, irrigatieprojecten, windmolentechnieken en diepteboringen voldoende know how opgebouwd
 • Niger staat momenteel op de 174ste (van 177) plaats van de UN Human Development Index. Op het platteland is er een schrijnend (en fundamenteel) gebrek aan toegang tot veilig water:

o      Steden : 80% heeft toegang tot water, 43% tot sanitair.

o      Platteland : 36% heeft toegang tot water, 12% tot sanitair.

Doelstellingen

Onze hoofddoelstelling is het verstrekken van “DE”basisbehoefte: WATER

Ninafri is zich gaan toeleggen op “Watervoorziening – Waterzekerheid”. In zowel stedelijke als rurale gebieden is het vanzelfsprekend dat een goede watervoorziening de basis is voor een geslaagd gezondheidsbeleid, een goede hygiëne, een betere sanitatie en een gevarieerde, gezonde voeding.

Vandaar dat Ninafri het financieren en ondersteunen  van “Watervoorzieningsprojekten”, op een sociaal – economisch en politiek verantwoorde manier, als basisdoelstelling voorhoudt.

Lange termijn doelstellingen 2008-2013

Ninafri engageert zich om op vraag van en in samenwerking met haar lokale partners op lange termijn in Niger watervoorzieningsprojecten te realiseren. Vanzelfsprekend wordt er in elke fase van een project nauw samengewerkt met de overheden. Op deze manier draagt Ninafri bij tot het verwezelijken van de Nigerese nationale doelstellingen aangaande waterbeheer.

In al haar projecten  tracht Ninafri de hoogste graad van duurzaamheid te bereiken. Duurzame projecten realiseren betekent niet enkel werken met duurzame materialen en technologiën, maar zeker ook een duurzame samenwerking met alle betrokken actoren. Ninafri zal er steeds naar streven om in al haar projecten duurzame materialen en hernieuwbare energie te gebruiken.

In samenwerking met onze partners in België en in Niger voorziet Ninafri om:

 • In het gebied 200km noord van Niamey haar netwerk van irrigatieprojecten verder uit te breiden.
 • In Dosso, 140km zuid van Niamey, een samenwerkingscel op te richten met de plaatselijke vrouwenbeweging Doubani om een netwerk van irrigatieprojecten uit te bouwen.
 • In het noorden voor de lokale Touareg – Peul gemeenschappen waterputten/boringen te voorzien.

Middellange termijn doelstellingen 2008-2010

De doelstelling op middellange termijn is om, via waterprojecten te komen tot een capaciteitsopbouw van onze partners. Dit moet resulteren in een grotere zelfredzaamheid.

Om dit te bereiken zal er zeker nog meer aandacht besteed worden aan de samenwerking met onze partners. De reeds gerealiseerde projecten bewijzen dat een goede visie en een nauwkeurige voorbereiding de voorop gestelde doelstellingen haalbaar maken.

Afwerken van onze lopende watervoorzieningsprojecten met volgende resultaten.

 • Toegang tot veilig, onbezoedeld drinkwater
 • Een betere hygiëne en sanitatie
 • Landbouwactiviteiten dmv een verbeterde waterhuishouding promoten
 • Herbebossingscampagnes stimuleren
 • Gezond en genoeg water voor het vee: nu sterft tot de helft  van een kudde tijdens een droge periode.
 • Via waterprojekten families in rurale gebieden de kans geven om meer tijd te besteden aan andere noodzakelijke huishoudactiviteiten dan het halen van water op grote afstand. Vooral de vrouwengemeenschap zal dit ten goede komen.
 • De inkomsten en zodanig de  levensstandaard van dorpsbewoners gevoelig doen stijgen.
 • Via waterprojekten gemeenschappen een kans op slagen te geven in hun drang naar verzelfstandiging. Water als eerste steen om een maatschappelijke structuur uit te bouwen nl, onderwijs, gezondheidszorg en ontplooiing van landbouw-activiteiten.
 • Politieke en economische zelfredzaamheid stimuleren via waterprojekten
 • Op dit moment zijn er verscheidene aanvragen tot samenwerking  in ons bezit die onderzocht worden. Ninafri heeft zich  nooit geëngageerd in projecten alvorens samen met onze partners een grondig socio-economisch en financieel onderzoek  uit te voeren naar de haalbaarheid. Deze manier van werken zullen we ook in de toekomst handhaven en waar nodig bijsturen.

Strategie

Om een duurzaam waterbeleid in Niger te realiseren streeft Ninafri naar een IWB  (Integraal Water Beheer). Integraal water beheer streeft naar een duurzame omgang met water en bekijkt de waterproblematiek in al haar facetten. Een ander onderdeel van het IWB is het voorkomen van conflictsituaties (water betekent macht) en zorg voor het milieu (vermijden van een te grote concenrtatie van mensen en dieren, voorkomen van overbegrazing enz..)

Watervoorziening is zeker geen einddoel op zich. Zonder een synergie tussen waterzekerheid, hygiëne en sanitatie heeft het realiseren van waterproject weinig zin.

Elk project moet beantwoorden aan de verwachtingen en prioriteiten van de gemeenschap voor wie het bedoeld is. Er dient niet enkel in technologie geïnvesteerd te worden, maar zeker ook in sociale,organisatorische en financiële duurzaamheid.

Elk ingediend dossier dient grondig onderzocht te worden naar relevantie en haalbaarheid. Hiertoe doet Ninafri steeds beroep op externe experten zowel in België als in het partnerland.

Als het project wordt goedgekeurd verwachten we dat ook de lokale gemeenschap een inspanning levert; niet alleen in arbeid, natura of geld, maar ook in een leidinggevende aanpak. Dit wil zeggen dat de lokale partner in samenspraak met Ninafri het project leidt.

Wat verder van belang is in onze strategie is het streven naar een integrale aanpak, hiervoor werkt Ninafri samen met organisaties die op andere terreinen een grote expertise hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld: landbouw of onderwijs.

Ninafri heeft sinds jaren ook de strategische geografische keuze gemaakt om enkel en alleen in Niger werkzaam te zijn. We blijven bij deze keuze. Daar we sinds 1984 actief zijn in Niger gaan we er prat op dat we het reilen en zeilen van de Nigerese samenleving goed doorgrond hebben. Over de jaren heen is er een nauwe band ontstaan tussen al onze verschillende lokale partners en overheden. Ninafri is geen onbekende op overheids-bestuursniveau wat ons ondertussen de reputatie als solide betrouwbare partner heeft opgebracht.

Anderzijds is de landenkeuze ook afhankelijk van de mogelijkheden voor Ninafri en zijn partners om er te kunnen werken aan maatschappelijke veranderingen die bijdragen aan een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer.

2) Zuidprojecten

A. Waterproject “Help de Wodaabe aan Water”

In augustus 2009 werd het project in Belen Tanfirgan, zo’n 700km ten NE van Niamey in volle Sahel gebied afgerond. De volledige boring en randinstallaties waren operationeel. Het beheer van de boring werd overgedragen aan het beheerscomité van de “Association Djabbral”, de lokale veehoedersvereniging.

Deze vereniging, samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle families uit de omstreken van Belen Tanfirgan, zijn de begunstigden van de nieuwe installatie.

De vooropgestelde samenwerking tussen Ninafri en Djabbral zoals oorspronkelijk beschreven verliep zoals gepland. Het opgerichtte Comité de gestion nam haar taken zeer au serieux!

 • secure rapportering naar Ninafri België en Ninafri Niger.
 • tijdens de werkzaamheden logies en xtra mankracht leveren aan de verschillende aannemers
 • contacten met de lokale overheid onderhouden
 • sensibiliseringscampagne “veilig watergebruik en hygiëne” implementeren
 • opvolging goed functioneren “comité de gestion” organiseren met de lokale overheden
 • opleidingen boekhouding “comité de gestion” via BTC
 • afvaardigen en opvolging opleiding techniekers boring

Bereikte doelgroepen:

De inplanting van de boring met al zijn randinstallaties bereikte juist na de oplevering in aug 2009 zo’n 1500 mensen direkt. Dit in normale omstandigheden; dwz tijdens de normale bezetting van de nederzetting. Deze nederzetting groeit trouwens gestaag aan. Op middellange termijn voorziet Djabbral zo’n 3500-5000 bewoners in en dichtbij de nederzetting.

De boring zelf, zonder afwerking randinstallaties, is reeds operationeel van maart 2009. Belen Tanfirgan ligt tussen een netwerk van andere pastorale boringen; allen op redelijk grote afstanden van 25-45 km van elkaar. Tijdens de maand april 2009 ( heetste moment van de droge periode) waren er twee naburige boringen defekt. Het duurde een volledige maand om deze te repareren; beide naburige Touareg gemeenschappen waren toegewezen op Belen Tanfirgan voor hun waterbevoorrading voor mens en dier. Er werd in die periode 15u/dag opgepompt.

Direkt bereik op dat moment zo’n 10.000 mensen en 30.000 dieren.

Mede hiermee rekening houdend kunnen we een indirect bereik van de boring stellen op zo’n 50.000 mensen.

Zoals gezegd ligt het beheer van de boring nu in lokale handen. Ninafri houdt echter wel een oogje in het technische zeil en zal eerstdaags een samenwerkingsprotocol afsluiten met Djabbral.

B. Groentetuinen Toukounous

In Toukounous, een dorp op 180km ten N van Niamey, werd verder gewerkt aan de uitbouw van groentetuinen. In 2008 werd de windmolen met bijpassende electrogenerator geplaatst op een bestaande waterput. In 2009 werd verder gebouwd aan een groot waterreservoir van 35m³, de afrastering van de groentetuinen werd aangelegd, canalisaties en kleine reservoirs in de tuinen zelf werden voorzien. De windmolen pomp met bijhorende electrogenerator werd aangesloten en een bijpassende “Boutique Solaire” werd gebouwd. Het is de bedoeling om in de boutique adhv wind en zonne energie batterijen voor privé gebruik op te kunnen laden.

Het lokale vrouwencollectief Mandoutchi beheert de tuinen en de boutique.

C. Gezondheidscentrum Bonkoukou

In Juli 2009 werd de nieuwe boring voorzien van de nodige apparatuur. Een nieuwe pomp, nieuwe leidingen en een heel pak nieuwe aansluitingen, kranen , wastafels etc etc werden geïnstalleerd. De bestaande watertoren werd gerenoveerd.

Het gezondheidscentrum waar direct 1500 en indirect 30000 mensen van afhangen beschikt nu eindelijk over zijn eigen veilige watervoorziening. Géén overbodige luxe in een gezondheidscentrum van die omvang.

Het beheerscomité van het centrum staat in nauw contact met Ninafri.

D. Waterput Inyounas

In Inyounas, een veehoeders nederzetting op 20km ten westen van Tchinta Baraden in het Noorden van Niger, werd voor de bevolking vertegenwoordigd door hun vereniging Hore, aangevat met de afwerking van een bestaande onafgewerkte waterput. 22 mtr waren reeds gerealiseerd, een 50tal restte. Ninafri engageerde zich om de put en zijn randinstallaties af te werken. Het contract met de aannemer werd in juli getekend. De werken vatten aan in september en zijn op de dag van vandaag in een afrondende fase.

Samenwerking met partners en overheden

Ninafri werkt zowel in Niger als in België samen met vaste partners. Buiten de in-house technische kennis van bestuursleden en vrijwilligers vormen zij een belangrijke schakel bij het vergaren van know-how en het nemen van beslissingen. Het is de bedoeling om in de toekomst de samenwerking met al onze partners nog uit te breiden en te verstevigen. Er zullen ook steeds nieuwe partners gezocht worden op alle betrokken niveau’s. De lokale partners moeten een nog grotere verantwoordelijkheid krijgen in de verschillende projecten.

Het is van essentieel belang dat alle belanghebbenden zich het project eigen maken en de functie er van begrijpen en beheersen. De aanvraag dient uiteraard vanuit de gemeenschap te vertrekken, maar Ninafri stimuleert ook dat ze in elke fase van het project betrokken  worden en zo veel mogelijk een leidinggevende rol op zich nemen. Een beheerscomité moet gevormd worden, maar ook opleidingen omtrent het technische gebruik en onderhoud van de installaties is onontbeerlijk.

Lange termijn engagementen van de verschillende actoren zijn naar ons inzien primordiaal. Ook het streven naar gender gelijkheid en zorg voor het milieu  zullen  belangrijke factoren zijn in het realiseren van duurzame projecten.

We kunnen onze partners in drie categoriën indelen:

Ninafri eigent zichzelf in het geheel een coördinerende rol toe: zij zal de verschillende actoren bijéén brengen , ze laten synergeren om also tot een gemeenschappelijk doel te komen; het verwezelijken van de vooropgestelde doelstellingen.

Socio-cultureel: dit zijn ahw de partners die als eindbegunstigden van de projecten kunnen beschouwd worden. Zij worden meer en meer betrokken bij de volledige uitwerking van projecten. Zij richten vanuit hun organisatie een vraag naar Ninafri. Ninafri onderzoekt samen met deze partner de socio-culturele en ook politieke haalbaarheid van het project. Van bij aanvang wordt de partner ervan bewust gemaakt dat zij meer dan een ontvangende rol toebedeeld krijgen. Eigen initiatief vanuit deze partners om hun doelstelling te realiseren wordt aangemoedigd. Niet enkel Ninafri moet zorgen voor een goede afloop van het project maar de partner zelf staat in voor een groot deel van de verwezelijking ervan.

Technisch: zij staan in voor de technische samenwerking met Ninafri en de doelgroeppartners om samen de gemeenschappelijke doelstelling te verwezelijken. Via haar vertegenwoordiging, maar dikwijls ook zelf, overlegd Ninafri met al deze actoren om tot een beste technische strategie te komen om het project te verwezelijken.

Overheden: lokale en nationale overheden spelen een belangrijke rol in de waterpolitiek en kennen belangrijke verantwoordelijkheden toe aan lokale administraties zoals gemeenten, comités en hydrologische diensten. Samen met deze overheden wordt samengewerkt om also tot een geïntegreerd waterbeleid te komen.

Niger:

Socio-cultureel

 • Association Djabbral, veehoedersvereniging Belen Tanfirgan, Tchinta Baraden.
 • Groupement TIWAT , Diguina, Filingué.
 • Association GONDEL , veehoedersvereniging Inyounas,Tchinta Baraden.
 • Association MOUNDATCHI, vrouwencollectief Toukounous, Filingué.
 • Association HORE, veehoedersvereniging Tadabailasse, Agadez..
 • Ong AFPEF DOUBANI, agrarisch vrouwencollectief ,Dosso..

Technisch

 • Dhr Louvat en Dhr Laouly, Hydrogeologen die voor Ninafri belangrijke geologische studies uitvoerden.
 • Sahel Energie, gespecialiseerd bedrijf in duurzame windmolen en zonne-energie systemen.
 • Dhr I.Hassane; hydrogeoloog en specialist in het opzetten van beheerscomités
 • Entreprise I.KADA en Foraco: gespecialiseerde boorbedrijven te Niamey

Overheden

 • Belgisch Technische Coöperatie: via Dhr Gourdin blijft Ninafri op de hoogte van de lokale politieke situatie en de ontwikkelingssamenwerking/politiek met België.
 • DONG (Directorat Général des Ong’s); op regelmatige basis wordt overleg gepleegd op dit niveau om op de hoogte te blijven van de vereisten van de lokale overheden.
 • Ministerie van Hydrologie: Niamey – Tahoua – Abalak – Tchinta Baraden : op zeer regelmatige basis wordt over al de facetten van waterhuishouding met dit ministerie overleg gepleegd over hoe de projecten binnen het nationaal kader van het Nigerees geïntegreerd waterbeheer/ontwikkelingsplan vallen.
 • Ministerie van Mijnen en Energie: Ninafri werkt actief mee met dit ministerie om het gebruik van hernieuwbare energieën te promoten.

Bij elk werkbezoek van Ninafri aan Niger worden de lokale en nationale overheden (burgemeesters, prefecten, kantonchefs en gouverneurs) waar projecten lopen of in voorbereiding zijn op de hoogte gehouden en geraadpleegd.

België:

Socio-cultureel

Zuiderpershuis Antwerpen; socio-cultureel centrum die Ninafri bijstaan/ op de hoogte houden van de laatste ethnisch verwante ontwikkelingen in Niger.

Technisch

 • Nv Ecorem ; specialisten in hydrogeologie waarbij de directeur Dhr Mondt 10jaar actief was in Niger.
 • IZG, Ingenieurs Zonder Grenzen : technische steun evaluatie en opmaak dossiers.
 • Soltech; gespecialiseerd bedrijf in zonne-energie toepassingen.
 • Dieselengineering nv ; gespecialiseerd bedrijf in het bouwen van geoptimaliseerde elektrische en dieselaggregaat toepassingen.
 • Safmarine België; logistieke ondersteuning.

Overheden

 • VPWvO; Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling; overlegplatform waar alle mogelijke partners ivm water en z’n problematiek inzitten; Ngo’s, Vzw’s, Vlaamse Overheid, studiebureau’s, Watermaatschappijen, etc
 • Vlaamse Gemeenschap departement LNE (Leefmilieu Natuur en Energie)
 • PIDPA
 • Provincie Antwerpen
 • Stad Antwerpen
 • Gemeente Wuustwezel
 • Gemeente Brasschaat

3) Noordwerking

Als vzw hebben we een keuze moeten maken waar onze prioriteiten liggen, en die zijn ontegensprekelijk gericht op de Zuid werking. Dit wil zeker niet zeggen dat er geen Noord werking bestaat, maar die is toch hoofdzakelijk gericht op fondsenwerving. De activiteiten in België hebben echter ontegensprekelijk een informatief- en sensibiliserings aspect.

Zoals ieder jaar was Ninafri ook weer aanwezig op het Sfinks wereldmuziek festival, waar we geflankeerd door enkele van onze Wodaabe vrienden een stand betrokken met info over onze projecten in Niger.

Ons jaarlijks benefiet mosselfeest op de “Westhinder” in Rupelmonde was ook dit jaar een groot succes. Honderden Ninafri getrouwen komen ons op deze prachtige locatie, jaarlijks hun steun betuigen.

Ook werd er weer een schoolproject afgewerkt in de lagere school st-lutgardis te Schelle. De leerlingen werden op een interactieve manier bewust gemaakt van belangrijke thema’s rond water en woestijn.

4) Financieel overzicht

Ontvangsten

Private giften                                                                                             42.139

Vlaamse Gemeenschap                                                                            46.500

Provincie Antwerpen, gemeente Brasschaat en Wuustwezel              7.500

School Mater Dei Brasschaat                                                                    1.000

Pidpa                                                                                                             1.000

+ € 98.139

Uitvagen:

Water voor de Wodaabe (project Belen Tanfirgan) 11.086

 • verdere uitbouw leidingnet en drinkbakken vee
 • bouwen van kraantjespost voor het dorp
 • aansluiten van school op waternet
 • latrines voor de school
 • zaden voor de tuinen

Vrouwenproject Toukounous (irrigatie groentetuinen) 7.146

 • aansluiten van elektriciteitkabels aan de generator van de windmolen
 • leggen van waterleiding tussen molen en groentetuinen
 • bouwen van “boutique solaire” voor opladen gsm en dgl

Verdiepen van waterput Inyounas 8.271

 • aanbetaling eerste schijf voor graven put tot 65m
 • werfcontrole door hydrogeoloog

Gezondheidscentrum Bonkoukou 16.684

 • aansluiten van de drinkwaterboring aan het waterleidingnet
 • algemene renovatiewerken na 15 jaar in gebruik
 • maandelijkse bijdrage in de werking van het centrum (€ 350 / maand)

Reiskosten Niger (tickets en verblijf) 7.833

Werking in België (mailings-verzekering-coprogram) 2.427

– € 53.447

Balans 2009:                                                                    + € 44.692

vzw Ninafri budgettering 2010
munteenheid : euro
Uitgaven
1 Boring Belen Tanfirgan -2.500,00 €
2 Toukounous irrigatie -3.500,00 €
3 Bonkoukou boring -2.500,00 €
4 Bonkoukou centrum -5.000,00 €
5 Inyounass  waterput -15.000,00 €
6 Tadabalass waterput -35.000,00 €
7 Werking Ninafri België -7.000,00 €
8 Startup/werking  Ninafri Niger -10.000,00 €
A Totaal Uitgaven -80.500,00 €
Inkomsten
9 Post mailings 10.000,00 €
10 Gemeentelijke/provinciale steun 5.000,00 €
11 Permanente opdrachten 15.000,00 €
12 Eénmalige fundraisingactiviteiten 15.000,00 €
13 Pidpa 3.000,00 €
B Totaal Inkomsten 48.000,00 €
B – A Resultaat 2010 -32.500,00 €
C Overdracht vorig boekjaar 162.623,00 €
B-A+C Geschatte rekeningstand einde 2010 130.123,00 €

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: