Gezondheidscentrum en waterboring Bonkoukou

Plannen voor een medische post

Ninafri startte in 1994 met de bouw van een dispensarium in Bonkoukou, een dorp gelegen langs de asfaltweg naar Filingué, op 140 km van de hoofdstad Niamey. Bonkoukou ligt centraal ten opzichte van een groot aantal dorpen. Iedere zondag wordt hier een grote markt gehouden waarnaar van heinde en verre mensen afzakken. Op medisch vlak staat Bonkoukou in voor een bevolking van 30.000 inwoners.

Wij namen contact op met het Nigereese ” Ministère de la Santé” en bespraken welke voorzieningen volgens het ambitieus Ministerieel Plan 2000, een studie uitgewerkt door een Zwitsers onderzoeksteam, werden gepland voor Bonkoukou.
De te voorziene uitbreidingen werden onder de loep genomen. Behalve aan een verbeterd dispensarium, was er nood aan een materniteit, een labo , een ruimte voor vaccinaties en postnataal onderzoek, ziekenkamers, een keuken en een logement voor de vroedvrouw.

Vervolgens stelden we de bestaande type-plannen voor Bonkoukou in vraag. De gebouwen zouden worden geconstrueerd uit metselwerk in betonblokken, daken in zinken golfplaten, houten zolderingen en deuren, en de nodige elektrische toestellen voor de koeling van de lokalen.Met de nodige moeite konden we uiteindelijk het Ministerie overtuigen om af te stappen van deze “moderne” bouwtechniek bij gebrek aan elektriciteit in Bonkoukou. Het koelen van de kamers met een dieselgroep zou onbetaalbaar zijn. Er werd ons schoorvoetend toelating gegeven de gebouwen op te trekken in de oude, enigszins in onbruik geraakte lokale bouwtechniek,  ‘banco’.

Banco zijn zelfgemaakte zongedroogde ‘modderstenen’ van klei vermengd met stro.
Het voordeel van deze traditionele bouwwijze is dat enerzijds geen hout van de zeldzame bomen nodig is (alle daken worden uitgevoerd in drukbogen en gewelven), en dat anderzijds door de zware bouwstructuur (muren tot 80cm dikte) een thermische massa wordt gecreëerd, waardoor de gebouwen inwendig koel blijven aanvoelen bij buitentemperaturen tot 50°C.

De Nigereese staat en Ninafri stelden een “Protocol d’accord” op waarbij Ninafri zich engageerde in te staan voor de renovatie van de bestaande infrastructuur, en het optrekken van nieuwe gebouwen. De Nigereese staat verklaarde zich bereid personeel te voorzien van zodra het complex in uitbating zou gaan.

We maakten een uitgebreid dossier op en legden dit voor aan de Belgische Staat (toen nog ABOS). Ninafri verkreeg een toelage van € 400.000.

De uitwerking

Een Nigereese antenne van de Canadese organisatie “Construction sans bois”, die de Banco bouwstijl worldwide promoot, stelde twee architecten ter beschikking: de Canadese Marieline Uhde en Peter Tunley, een Brit. Zij leidden de lokale bevolking op tot volwaardige metsers. Gedurende drie jaar werd er gebouwd (van 1994 tot 1997).

De 80cm dikke muren en 60cm dikke gewelf- en koepeldaken maken het binnen 5°C koeler dan buiten, zodat er geen energie dient gestopt in koelgroepen. Bovendien is elk gewelf en elke koepel voorzien van een metalen luik waardoor een schouweffect verkregen wordt en natuurlijke luchtstroming vanuit de lage ramen extra verkoeling brengt. Dit werkt erg efficiënt.

Salifou Souleymane een lokale ingenieur-aannemer construeerde alle metaalwerk voor het centrum zoals ramen, deuren, tafels, stoelen, bedden, onderzoektafels etc. Op deze wijze werd uiteindelijk ons ganse centrum gebouwd door de lokale bevolking.

Bonkoukou werkt

Sinds einde 1998 is het centrum in Bonkoukou operationeel. Het wordt integraal gerund door lokaal personeel: een hoofdverpleger, een vroedvrouw, een verpleegster en een laborant, betaald door de Nigereese staat.

Via betalende geneeskunde (€ 1,50 per consultatie) kan de stock medicamenten op peil gehouden worden.

De overige werkingskosten (€ 330 per maand), het salaris van onderhoudsman Gado (€ 70 per maand) en het onderhoud van de gebouwen ( € 2.500 op jaarbasis) worden voorlopig nog gedragen door Ninafri. In 2009 werd in samenspraak met het beheerscomité van Bonkoukou besloten de vaste steun over drie jaar af te bouwen.

Het onderhoud van de gebouwen bestaat voornamelijk uit een jaarlijks aan te brengen kleilaag op de daken voor de waterdichting en het cementeren van de westgevels tegen erosie.

Het inwendige onderhoud zoals schilderwerken en allerhande kleine herstellingen nemen zij voor eigen rekening.

Maandelijks ontvangen wij per mail een overzicht van de resultaten van de werking en van de gemaakte kosten.

Bonkoukou werkende houden

Initieel werd het centrum voorzien van een dieselgroep om ’s nachts te kunnen voorzien in verlichting bij bevallingen en dringende ingrepen. In 2004-2005 werd overgeschakeld op zonne-energie. Omdat er teveel problemen waren met de batterijen voor de zonne-panelen werd in 2008 overgeschakelt op electriciteit via het net. De zonnepanelen dienen nu als back-up maar er wordt naar een oplossing gezocht om het zonne-energie net opnieuw te optimaliseren.

In 2006 schonk Ninafri een ambulance (Toyota Tercel 4×4)

Recente bijdragen van Ninafri:

 • aankoop van een vaccinatiefrigo op zonne-energie;
 • opleiding van matrones: “oudere” vrouwen van de omliggende dorpen die een cursus eerste hulp krijgen en een doos met basismedicamenten. Deze matrones staan ook in voor de verwijzing van zieken en zwangere vrouwen naar Bonkoukou. Gezien het analfabetisme bestaat een dergelijke cursus uit in plastic gebonden tekenboeken, die niet goedkoop zijn maar wel zeer degelijk.

Dit centrum is een juweeltje in het dorre Niger en ontving inmiddels al tweemaal de prijs ‘Palme d’Or’ als best werkende en best onderhouden CSI (Centre de Santé Integrée) van Niger

Water-windmolens en groentetuinen Marakou en Diguina

Juist na de oplevering van het gezondheidscentrum te Bonkoukou in 1998 werd ook gestart met twee irrigatieprojecten in naburige dorpen; Marakou en Diguina.

Dit gebeurde in samenspraak met dhr Salifou Souleymane en de lokale vrouwengroepen. Deze tuinen zijn omheind en voorzien van een waterput met windmolen en reservoir (puits, éolienne et château). Zo hoeven de vrouwen niet meer elke dag kilometers te lopen om het nodige water aan te dragen voor irrigatie en consumptie.

Na oplevering werden deze tuinen overgedragen aan het lokale beheerscomité.


Omdat water in de woestijn macht betekent, is het belangrijk dat het project ook op sociaal gebied begeleid wordt. Er werden contracten opgesteld met daarin de duidelijke afspraak dat alle families samen eigenaar worden van het project, en zeker niet één individu of één familie. Een beheerscomité werd opgericht en zal instaan voor het onderhoud van de volledige installatie. Omdat een synergie tussen watergebruik, hygiene en sanitatie absoluut noodzakelijk is, werden er sensibiliseringscampagnes georganiseerd.

Toukounous, watertoren en pomp

Toukounous is een dorp gelegen op 40km van Bonkoukou, enkel bereikbaar via een laterietpiste.

In dit dorp is een waterput aanwezig op een diepte van 30m.

Deze waterput werd in 1995 voorzien van een gemotoriseerde pomp vermits er zich onmiddellijk in de buurt van deze put een constructieatelier bevindt waar gelast wordt en waar dus nu en dan een zware diesel wordt gebruikt voor het opwekken van de lasstroom. Tijdens deze werkzaamheden wordt de pomp nu ook automatisch gestart.

Er werd een waterreservoir van 5.000liter gebouwd dat telkens als de lasdiesel loopt automatisch het reservoir gevuld wordt en de dorpelingen water putten vanuit het reservoir en niet meer afhankelijk zijn van de tijdstippen waarop de diesel draait om water te halen.

 • Irrigatieproject Toukounous
 • Waterboring Bonkoukou
 • Waterput Inyounas

Irrigatieproject Toukounous

In Toukounous, een dorp 40km benoorden Bonkoukou met 5000 inwoners, enkel bereikbaar via een laterietpiste bouwt Ninafri momenteel aan een irrigatieproject .

De dorpsgemeenschap diende een aanvraag in om op een bestaande waterput een windmolen te zetten om het water op te pompen. Met het opgepompte water worden grote moestuinen geïrrigeerd. Dit is nu zo goed als onmogelijk daar er onvoldoende debiet is.

Beschrijving van het projekt:

Objectief: Het installeren van een windmolen (tevens stroomgenerator) op een bestaande waterput om also grote moestuinen te irrigeren.

Te verwachten resultaat: De installatie zal er voor zorgen dat de inkomsten en levensstandaard van de dorpsbewoners gevoelig stijgt. Via een “Comité de gestion” die de pompinstallatie en tuinen beheert worden de nodige fondsen gegenereerd om de installatie te onderhouden.

Duur van het projekt : 12 maanden

Kostprijs : 33.000 €

Context: Niger strekt zich uit over een oppervlakte van 1.267.000km² waarbij enkel 322.000km² bruikbaar zijn voor veeteelt en landbouw. Het grootste deel van dit gebied bevindt zich in het zuidelijke deel van Niger alwaar ¾ van de bevolking een strijd voert om deze gebieden tegen verdorring en desertificatie te behoeden.

Te Toukounous valt gemiddeld tussen de 300 en 400mm water per jaar. Het winter – regenseizoen is te kort om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien voor het ganse jaar. Vandaar de noodzaak voor de zogenaamde “cultures de contre-saison”, landbouwprojecten die een groot deel van het jaar draaiende gehouden kunnen worden, dit dmv het oppompen uit waterputten van het nodige water ter irrigatie van de tuinen, die dan een anderhalve hectare kunnen omvatten.

Specifieke objectieven:

–  aankoop en installatie van een windmolen met een diameter van 6.1 m: deze pompt             het water op van 40mtr diep met een debiet van 30m³/dag
–  waterreservoir bouwen van 25m³
–  installatie en tuinen voorzien van een volledige omheining
–  een waterdistributie netwerk installeren in de tuinen
–  via het “comité de gestion” een onderhoudsplan opstellen voor de ganse installatie

Voor de keuze  van de windmolen werd geopteerd voor een gecombineerde windmolen – stroomgenerator van het merk Turbex Uniek in Niger zal deze pomp buiten water oppompen tevens electriciteit aanmaken om in een lokale “Boutique Electrique” batterijen op te laden.

 

Water en sanitatieproject gezondheidscentrum Bonkoukou

Waterproject- sanitatie Bonkoukou (Niger 13°58′ N – 3°12′ E)

In dit dorp op 140km ten noorden van de hoofdstad Niamey diende het beheerscomité van het CSI (Centre de Santé Integré) in december 2007 een aanvraag in om volgend project te financieren:

Project: Waterboring met pomp en bijhorende installatie – renovatie van de bestaande sanitaire installaties.

Het doel is om een waterboring te realiseren naar 100 m diepte, een bijhorende pomp te plaatsen en de bestaande sanitaire voorzieningen te vernieuwen. Ninafri bouwde het CSI (centre de santé intégré) midden jaren 90. Op de site zelf was alleen een handwaterpomp ter beschikking. Voor het gezondheidscentrum zelf is het personeel van het centrum afhankelijk van een boring die zich buiten de site bevindt. Deze boring levert echter geen zuiver water en bovendien is er onvoldoende debiet door het toenemende succes van het centrum. Dit maakt dat er op dit ogenblik geen water (vaste lijn) aanwezig is in het dispensarium, nog in de materniteit en het labo.

Het hoeft geen betoog dat de werking van het centrum zwaar te lijden heeft onder het gebrek aan veilig water. Vandaar de dringende oproep van het Comité de Gestion van het centrum om een boring op de site te realiseren.

Objectief:

 • het realiseren van een waterboring met bijhorende pomp om het centrum van veilig       water te voorzien
 • het plaatsen van alle nodige aansluitingen. (naar watertoren en in het dispensarium       zelf)
 • via het “comité de gestion” een onderhoudsplan opstellen voor de ganse installatie
 • de bestaande sanitaire installatie van het gehele gezondheidscentrum renoveren

Te verwachten resultaat:

Het lijkt ons onontbeerlijk dat een gezondheidscentrum over veilig water kan beschikken. Het gaat hier niet enkel over de noodzaak van zuiver water, maar elk CSI heeft ook een voorbeeld functie ivm hygiëne en sanitatie. Er worden dan ook geregeld sensibiliserings cursussen rond dit onderwerp gegeven.Het te verwachten resultaat ligt dus voor de hand: een aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoetand van de mensen van Bonkoukou en de omliggende dorpen. Niet enkel door het te beschikken over veilig drinkwater, maar zeker voor de verzorging van de patiënten van het CSI.

De doelgroep:

1. Gemiddeld worden op maandbasis zo’n 2050 mensen in het centrum ontvangen en             behandeld, inclusief hun begeleiders. Deze blijven gemiddeld enkele dagen. Dit voor          consultaties, observaties, bevallingen, vaccinaties, prenatale en postnatale                            behandelingen, gezinsplanning, seminaries, opleidingen. Tevens brengen patiënten              steeds minstens één familielid mee om hen gezelschap te houden.

2. Het personeel van het centrum ; zo’n 30 personen, hun gezinnen inclusief.

3. Niet alleen alle mensen die in het centrum werken, maar ook alle mensen woonachtig       in de zeer directe omgeving van het centrum in  Bonkoukou zelf; zo’n 500 personen

4. Indirect worden alle mensen die afhangen van het gezondheidscentrum in de grote             omgeving van Bonkoukou bereikt: zo’n 35.000 mensen.

Tevens werd beslist om te onderzoeken of de naburige openbare school op de nieuwe boring aangesloten kan worden. Dit maakt momenteel geen deel uit van het huidige dossier, maar zit wel in de onderzoekingsfase.

Geplande activiteiten

 • Het realiseren van een waterboring op een diepte van 100m
 • Het plaatsen van een pomp die een debiet levert van 5m³ per dag
 • Een watertoren die de verschillende gebouwen van het centrum bevoorraad werd in     het verleden al gebouwd maar wordt volledig gerenoveerd
 • De twee bestaande sanitaire blokken worden grondig gerenoveerd

Economisch: Omdat het water voor iedereen gratis is in het centrum zijn er geen economische aspecten aan het project verbonden. Voor het onderhoud van de installatie en het verbruik van de benodigde electriciteit voor het aandrijven van de pomp moet het centrum zelf instaan.

Werkmethode

 1. Aanvraag voor subsidiëring door het comité de gestion.
 2. Voorstudie (reeds uitgevoerd)
 3. Toelatingen overheid (MSP: Ministère de la Santé Publique)
 4. Toelating van de lokale overheden
 5. Correspondentie met DONG (Direction de ong’s)
 6. DGI (Direction Géneral des Impots)
 7. DGD (Direction Géneral des Douanes)
 8. Gouverneur, Burgemeester….(in voorbereiding)

Opstellen van de contracten en engagementen o.a. een “protocole d’accord” met het comité de gestion (gedeeltelijk uitgevoerd).

Realiseren van de boring

Plaatsen van de pomp, aansluiting op het electriciteitsnetwerk dat recentelijk aangelegd werd door de overheid.

Tijdslijn

Het project wordt gerealiseerd in twee fasen; de effectieve boring en de installatie van de randinstallaties en/of renovatie ervan.

In augustus 2008 werden de contracten getekend met de aannemers; de boring naar 105mtr met hydraustatisch niveau van 9mtr gebeurden in september – oktober 2008.

De rest van de werkzaamheden startten in 2009. Het project liep verscheidene vertragingen op door problemen van uitéénlopende aard.

De pomp werd geïnstalleerd midden 2009, met het onmiddellijke resultaat van zuiver water voor het gehele centrum. De afwerking van het project zit nu in zijn eindfase en wordt verwacht tegen juli 2010.

Waterproject Inyounas

Regio Tchin Tabaraden

Situatieschets:

De Wodaabe (Peul) zijn nomadische herders die in het regenseizoen met hun kuddes migreren van Zuid naar Noord om daar graslanden te vinden voor hun dieren.

De zelfredzaamheid van deze mensen is recht evenredig met de aanwezigheid van water.

Veeteelt, één van de pijlers van de Nigerese economie, is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Wodaabe.

Na extreme droogte zoals 2002-2005 heerste er hongersnood en massale veesterfte.

Ook 2009 -2010 zijn jaren van extreme droogte en steeds alarmerender berichten bereiken ons. Ninafri heeft in dezelfde streek waar Inyounas zich bevindt reeds een omvangrijk waterproject gerealiseerd, namelijk in Belen Tanfirgan. Een project dat door de provincie Antwerpen gecofinancierd werd. Tijdens een missie in 2008, zijn we het project in Inyounas gaan evalueren. Zoals steeds hebben we de gangbare procedures gevold. Aanvraag van de lokale bevolking, toelating van de lokale overheden, haalbaarheidsstudie, evaluatie, prijsoffertes, contracten enz…

Onze lokale partner voor dit project is de “Association des éleveurs Gondel d’Inyounas” van Tchintabaraden regio Tahoua.

Gondel vroeg Ninafri om een waterproject voor hen te realiseren. Het gaat hier om het verder afwerken van een reeds aangevatte waterput en het realiseren van rand installaties. Gondel ontving enkele jaren geleden een fonds van een Belgische vereniging Mashamba (vzw uit het Brusselse die vakanties voor kinderen uit de Sahel-landen organiseert) en startte met dit geld het graafwerk voor een betonnen waterput, die uiteindelijk ongeveer 90m diep zou moeten zijn.

Met het verkregen kapitaal werd gegraven tot op een diepte van 22m.

Het gevolg is dat de mensen (vrouwen en kinderen) zich nog steeds moeten bevoorraden op 10 km van Inyounas.

Niger bezit een uitgebreid netwerk van proefboringen van Zwitserse origine waarbij de diverse phreatische wateroppervlakken in de verschillende regio’s in kaart werden gebracht.

In Inyounas kan water verwacht worden op 70 à 90m diepte.

Doelstelling van het project: Onze hoofddoelstelling is het verstrekken van “DE” basisbehoefte: WATER

 

Ninafri is zich gaan toeleggen op “Watervoorziening – Waterzekerheid”. In zowel stedelijke als rurale gebieden is het vanzelfsprekend dat een goede watervoorziening de basis is voor een geslaagd gezondheidsbeleid, een goede hygiëne, een betere sanitatie en een gevarieerde, gezonde voeding.

Ninafri heeft zich al vele jaren gespecialiseerd in waterproblematiek.

Het project in Inyounas kadert in het punt nr. 7 van de MDG “Millennium Development Goals”. Het aantal mensen dat géén toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitair met de helft terugdringen.

 

Het doel is om de 1000 mensen en 4000 dieren van Inyounas aan veilig drinkwater te helpen. Er wordt niet enkel een waterput gebouwd, maar ook zullen er, op veilige afstand, om contaminatie te vermijden, drinkbakken voor de dieren gebouwd worden. Een volgende stap is om de sanitatie te verbeteren. Dit kadert in in het beeld dat Ninafri heeft over een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer.

Ook in de WPI (Water Poverty Index) staat Niger bovenaan gerangschikt. De WPI houdt rekening met vijf parameters: beschikbaarheid, capaciteit, toegang, gebruik en milieu.

Water als eerste steen (hefboom) om een maatschappelijke structuur uit te bouwen, onderwijs,  gezondheidszorg en  landbouw-activiteiten te optimaliseren.

Water dient als hefboom voor capaciteits opbouw om zo te komen tot een betere economische en socio-culturele situatie. Daarom wil Ninafri zich focussen op veilig water. Maar enkel veilig water is zeker niet voldoende. Hygiëne en sanitatie zijn onontbeerlijke componenten in elk waterproject.

 Maar ook het streven naar gender gelijkheid is erg belangrijk. In Afrika zijn de vrouwen verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken, waaronder het voorzien van water.

Hierdoor hebben vrouwen vaak weinig tijd om zich te ontplooien of activiteiten te ontwikkelen om inkomsten te genereren. Vrouwen zouden dan ook als meest belanghebbenden een grote inspraak moeten krijgen in de beslissingsmechanismen rond water. Omdat dit tot vandaag zeker niet het geval is, is het opnemen van het gender aspect een belangrijke taak voor Ninafri. Ninafri is ervan overtuigd dat de slaagkansen van een project in grote mate afhankelijk is van de betrokkenheid van de vrouwen.

Door dit project te realiseren kan de semi-sedentaire bevolking over gaan tot een grotere capaciteitsopbouw. De tijd die bespaart wordt voor het voorzien in water, zal de kinderen meer tijd geven om naar school te gaan, en de vrouwen kunnen meer tijd besteden aan het kweken van groenten, die ook gedeeltelijk gecommercialiseerd kunnen worden.

 

Het gaat dus om het wereldwijd zo vaak geciteerde “recht op zuiver water” gekoppeld aan capaciteitsopbouw. Een volgende stap is om met een Franse organisatie “Mil espoir, mille savoirs”, waar we ook al in Belen Tanfirgan mee samenwerkten, een aanvraag te doen om een schooltje te bouwen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep is een gemeenschap van Wodaabe herders verenigd in de “Association Gondel” Het is een gemeenschap die semi-sedentair is en voornamelijk leeft van veehandel. Deze Wodaabe zijn er er zich ten zeerste van bewust dat het nomadisme op lange termijn niet leefbaar meer zal zij. Zij willen zich dan ook steeds meer gaan sedentariseren, en zo een stabiele gemeenschap uitbouwen. De eerste vereiste daarvoor is in beschikking over voldoende en veilig drinkwater. Eénmaal er water is zal deze gemeenschap bestaan uit ong. 1000 mensen en 4000 dieren.

We willen er hier ook op wijzen dat iedereen, ook voorbijtrekkende nomaden, van alle ethnische groepen, toegang hebben tot het water, en er dezelfde prijs voor betalen.

Duur

Het contract met de aannemer ENIREPE uit tahoua werd ondertekend in juli 2009. de werken vatten aan in oktober 2009. het manueel uitgraven van een waterput + installatie van alle randfaciliteiten kan zo’n 6-10 maanden duren.

Duurzaamheid

Met respect voor de socio-culturele gegevens van de lokale bevolkingsgroepen trachten we steeds om samen met deze groepen duurzame programma’s te ontwikkelen. Zelfredzaamheid is hierbij een het sleutelbegrip. Deze werkwijze moet de mensen in staat stellen om de zuivere overlevingspolitiek te overstijgen. Structurele hulp als basis voor een verdere lokale zelfontplooiing, zonder ook maar op één of andere wijze het lokale evenwicht op sociaal – economisch en politiek vlak te willen verstoren.

 Projecten, steeds  op aanvraag van de  lokale bevolking of overheid, worden in een voorstudie grondig onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek en nadien al dan niet uitgevoerd, met of zonder overheidssteun. De coördinatie van de projecten in al haar facetten op technisch, financieel en sociaal gebied, is een belangrijke taak voor Ninafri.

Het welslagen van een project hangt in grote mate af van de voorbereiding.

Werkmethode

 1. Aanvraag voor subsidiëring door het doelgroep via het “comité de gestion.”
 2. Voorstudie
 3. Toelatingen overheid (Ministère de l’Hydraulique”
 4. Toelating van de lokale overheden
 5. Correspondentie met DONG (Direction de ong’s)
 6. DGI (Direction Géneral des Impots)
 7. DGD (Direction Géneral des Douanes)
 8. Gouverneur, Burgemeester….
 9. Opstellen van de contracten en engagementen o.a. een “protocole d’accord” met het comité de gestion.
 10. Realiseren van de waterput met randinstallaties.

Maar de duurzamheid van het project hangt ook af van de betrokkenheid, en de inspraak van de doelgroep. Als het nog niet bestaat, wordt er steeds een “Comité de Gestion” opgericht waar Ninafri nauw mee samenwerkt. Er wordt steeds naar gestreefd dat zij een heel groot deel van verantwoordelijkheid dragen. Het CdG is ook verantwoordelijk voor het voortbestaan van het project op lange termijn. Door een financieel plan op te maken staan zij in voor het onderhoud van de installaties. Ninafri treed enkel op als adviseur en financier.

Ninafri werkt steeds oplange termijn en blijft contacten onderhouden met het CdG, dat op regelmatige basis aan Ninafri rapporteert. Wij blijven steeds beschikbaar om waar nodig advies te geven. Het project wordt niet enkel na enige tijd overgedragen aan de lokale bevolking, maar is van in de beginfase al in hun handen. Een eigen financiële bijdrage in het project (10 à 15 %) zorgt ook voor een grotere betrokkenheid.

Totale kost bedraagt  30.000 €. Dit betekent dat men voor zo’n 30 € per persoon een permanent waterpunt kan creëren. De 4000tal dieren worden hier zelfs niet in rekening gebracht. Een relatief kleine investering met een zeer grote lokale impact en zeer hoog rendement.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: