Waterproject Inyounas

Regio Tchin Tabaraden

Situatieschets:

De Wodaabe (Peul) zijn nomadische herders die in het regenseizoen met hun kuddes migreren van Zuid naar Noord om daar graslanden te vinden voor hun dieren.

De zelfredzaamheid van deze mensen is recht evenredig met de aanwezigheid van water.

Veeteelt, één van de pijlers van de Nigerese economie, is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Wodaabe.

Na extreme droogte zoals 2002-2005 heerste er hongersnood en massale veesterfte.

Ook 2009 -2010 zijn jaren van extreme droogte en steeds alarmerender berichten bereiken ons. Ninafri heeft in dezelfde streek waar Inyounas zich bevindt reeds een omvangrijk waterproject gerealiseerd, namelijk in Belen Tanfirgan. Een project dat door de provincie Antwerpen gecofinancierd werd. Tijdens een missie in 2008, zijn we het project in Inyounas gaan evalueren. Zoals steeds hebben we de gangbare procedures gevold. Aanvraag van de lokale bevolking, toelating van de lokale overheden, haalbaarheidsstudie, evaluatie, prijsoffertes, contracten enz…

Onze lokale partner voor dit project is de “Association des éleveurs Gondel d’Inyounas” van Tchintabaraden regio Tahoua.

Gondel vroeg Ninafri om een waterproject voor hen te realiseren. Het gaat hier om het verder afwerken van een reeds aangevatte waterput en het realiseren van rand installaties. Gondel ontving enkele jaren geleden een fonds van een Belgische vereniging Mashamba (vzw uit het Brusselse die vakanties voor kinderen uit de Sahel-landen organiseert) en startte met dit geld het graafwerk voor een betonnen waterput, die uiteindelijk ongeveer 90m diep zou moeten zijn.

Met het verkregen kapitaal werd gegraven tot op een diepte van 22m.

Het gevolg is dat de mensen (vrouwen en kinderen) zich nog steeds moeten bevoorraden op 10 km van Inyounas.

Niger bezit een uitgebreid netwerk van proefboringen van Zwitserse origine waarbij de diverse phreatische wateroppervlakken in de verschillende regio’s in kaart werden gebracht.

In Inyounas kan water verwacht worden op 70 à 90m diepte.

Doelstelling van het project: Onze hoofddoelstelling is het verstrekken van “DE” basisbehoefte: WATER

Ninafri is zich gaan toeleggen op “Watervoorziening – Waterzekerheid”. In zowel stedelijke als rurale gebieden is het vanzelfsprekend dat een goede watervoorziening de basis is voor een geslaagd gezondheidsbeleid, een goede hygiëne, een betere sanitatie en een gevarieerde, gezonde voeding.

Ninafri heeft zich al vele jaren gespecialiseerd in waterproblematiek.

Het project in Inyounas kadert in het punt nr. 7 van de MDG “Millennium Development Goals”. Het aantal mensen dat géén toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitair met de helft terugdringen.

Het doel is om de 1000 mensen en 4000 dieren van Inyounas aan veilig drinkwater te helpen. Er wordt niet enkel een waterput gebouwd, maar ook zullen er, op veilige afstand, om contaminatie te vermijden, drinkbakken voor de dieren gebouwd worden. Een volgende stap is om de sanitatie te verbeteren. Dit kadert in in het beeld dat Ninafri heeft over een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer.

Ook in de WPI (Water Poverty Index) staat Niger bovenaan gerangschikt. De WPI houdt rekening met vijf parameters: beschikbaarheid, capaciteit, toegang, gebruik en milieu.

Water als eerste steen (hefboom) om een maatschappelijke structuur uit te bouwen, onderwijs,  gezondheidszorg en  landbouw-activiteiten te optimaliseren.

Water dient als hefboom voor capaciteits opbouw om zo te komen tot een betere economische en socio-culturele situatie. Daarom wil Ninafri zich focussen op veilig water. Maar enkel veilig water is zeker niet voldoende. Hygiëne en sanitatie zijn onontbeerlijke componenten in elk waterproject.

 Maar ook het streven naar gender gelijkheid is erg belangrijk. In Afrika zijn de vrouwen verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken, waaronder het voorzien van water.

Hierdoor hebben vrouwen vaak weinig tijd om zich te ontplooien of activiteiten te ontwikkelen om inkomsten te genereren. Vrouwen zouden dan ook als meest belanghebbenden een grote inspraak moeten krijgen in de beslissingsmechanismen rond water. Omdat dit tot vandaag zeker niet het geval is, is het opnemen van het gender aspect een belangrijke taak voor Ninafri. Ninafri is ervan overtuigd dat de slaagkansen van een project in grote mate afhankelijk is van de betrokkenheid van de vrouwen.

Door dit project te realiseren kan de semi-sedentaire bevolking over gaan tot een grotere capaciteitsopbouw. De tijd die bespaart wordt voor het voorzien in water, zal de kinderen meer tijd geven om naar school te gaan, en de vrouwen kunnen meer tijd besteden aan het kweken van groenten, die ook gedeeltelijk gecommercialiseerd kunnen worden.

Het gaat dus om het wereldwijd zo vaak geciteerde “recht op zuiver water” gekoppeld aan capaciteitsopbouw. Een volgende stap is om met een Franse organisatie “Mil espoir, mille savoirs”, waar we ook al in Belen Tanfirgan mee samenwerkten, een aanvraag te doen om een schooltje te bouwen.

Doelgroep van het project:

De doelgroep is een gemeenschap van Wodaabe herders verenigd in de “Association Gondel” Het is een gemeenschap die semi-sedentair is en voornamelijk leeft van veehandel. Deze Wodaabe zijn er er zich ten zeerste van bewust dat het nomadisme op lange termijn niet leefbaar meer zal zij. Zij willen zich dan ook steeds meer gaan sedentariseren, en zo een stabiele gemeenschap uitbouwen. De eerste vereiste daarvoor is in beschikking over voldoende en veilig drinkwater. Eénmaal er water is zal deze gemeenschap bestaan uit ong. 1000 mensen en 4000 dieren.

We willen er hier ook op wijzen dat iedereen, ook voorbijtrekkende nomaden, van alle ethnische groepen, toegang hebben tot het water, en er dezelfde prijs voor betalen.

Duur

Het contract met de aannemer ENIREPE uit tahoua werd ondertekend in juli 2009. de werken vatten aan in oktober 2009. het manueel uitgraven van een waterput + installatie van alle randfaciliteiten kan zo’n 6-10 maanden duren.

Duurzaamheid

Met respect voor de socio-culturele gegevens van de lokale bevolkingsgroepen trachten we steeds om samen met deze groepen duurzame programma’s te ontwikkelen. Zelfredzaamheid is hierbij een het sleutelbegrip. Deze werkwijze moet de mensen in staat stellen om de zuivere overlevingspolitiek te overstijgen. Structurele hulp als basis voor een verdere lokale zelfontplooiing, zonder ook maar op één of andere wijze het lokale evenwicht op sociaal – economisch en politiek vlak te willen verstoren.

 Projecten, steeds  op aanvraag van de  lokale bevolking of overheid, worden in een voorstudie grondig onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek en nadien al dan niet uitgevoerd, met of zonder overheidssteun. De coördinatie van de projecten in al haar facetten op technisch, financieel en sociaal gebied, is een belangrijke taak voor Ninafri.

Het welslagen van een project hangt in grote mate af van de voorbereiding.

Werkmethode

  1. Aanvraag voor subsidiëring door het doelgroep via het “comité de gestion.”
  2. Voorstudie
  3. Toelatingen overheid (Ministère de l’Hydraulique”
  4. Toelating van de lokale overheden
  5. Correspondentie met DONG (Direction de ong’s)
  6. DGI (Direction Géneral des Impots)
  7. DGD (Direction Géneral des Douanes)
  8. Gouverneur, Burgemeester….
  9. Opstellen van de contracten en engagementen o.a. een “protocole d’accord” met het comité de gestion.
  10. Realiseren van de waterput met randinstallaties.

Maar de duurzamheid van het project hangt ook af van de betrokkenheid, en de inspraak van de doelgroep. Als het nog niet bestaat, wordt er steeds een “Comité de Gestion” opgericht waar Ninafri nauw mee samenwerkt. Er wordt steeds naar gestreefd dat zij een heel groot deel van verantwoordelijkheid dragen. Het CdG is ook verantwoordelijk voor het voortbestaan van het project op lange termijn. Door een financieel plan op te maken staan zij in voor het onderhoud van de installaties. Ninafri treed enkel op als adviseur en financier.

Ninafri werkt steeds oplange termijn en blijft contacten onderhouden met het CdG, dat op regelmatige basis aan Ninafri rapporteert. Wij blijven steeds beschikbaar om waar nodig advies te geven. Het project wordt niet enkel na enige tijd overgedragen aan de lokale bevolking, maar is van in de beginfase al in hun handen. Een eigen financiële bijdrage in het project (10 à 15 %) zorgt ook voor een grotere betrokkenheid.

Totale kost bedraagt  30.000 €. Dit betekent dat men voor zo’n 30 € per persoon een permanent waterpunt kan creëren. De 4000tal dieren worden hier zelfs niet in rekening gebracht. Een relatief kleine investering met een zeer grote lokale impact en zeer hoog rendement.

%d bloggers liken dit: